Privaatsustingimused

Privaatsustingimused kehtivad keskkonna Astri.ee (edaspidi Veebipood) kasutamisel ja ostude sooritamisel ning Astri Grupi kaubanduskeskuste (edaspidi Keskus) poolt kogutud andmete töötlemisele. Veebipoodi haldab Astri Internet OÜ (registrikood 12555312, aadress Ringtee 75, Tartu 50501), Keskuseid haldavad erinevad juriidilised isikud. Keskuste ja nende haldajate nimekirjaga on Teil võimalik tutvuda siin. Selguse ja lihtsuse huvides on käesolevates privaatsustingimustes Astri Gruppi kuuluvaid Veebipoe ja Keskuste haldajaid nimetatud Astri. Astri on kogutud isikuandmete vastutav töötleja. Privaatsustingimustes kirjeldatakse, kuidas Astri töötleb (sh kogub, kasutab, avaldab, säilitab, edastab, kustutab jm) isikuandmeid. Samuti esitatakse teave Teie kui andmesubjekti õiguste kohta. Palun tutvuge privaatsustingimustega põhjalikult enne andmete edastamist, teenuste kasutamist ja lepingute sõlmimist. Privaatsustingimused on lahutamatult seotud Veebipoe Kasutamistingimustega https://astri.ee/kasutustingimused/. Privaatsustingimustes reguleerimata küsimustes juhindub Astri kehtivatest õigusaktidest.

 1. Milliseid isikuandmeid Astri töötleb?
  1. Identifitseerimisandmed ja üldandmed - ees- ja perekonnanimi, isikukood, sugu, Veebipoe kasutajanimi;
  2. Kontaktandmed – postiaadress, e-post, telefoninumber;
  3. Tarbijakäitumise andmed - eelistatud pakiautomaadid, eelistatud makseviisid, eelistatud keskused, vaadatud tooted, tehtud otsingud, riiete ja jalanõude suurused jms;
  4. Ostuandmed – tšekinumbrid, kampaaniakoodid, arveldusarve number, tehtud tellimused ja ostud (sh tooted, summad, pood), kinkekaardi kasutuskohad jms;
  5. Kliendi tagasiside – lemmiktooted, lemmikpoed, hinnangud, e-kirjade statistika jms;
  6. Digitaalsed andmed Veebipoes – veebiküpsised, logiinformatsioon jms.
 2. Kuidas Astri isikuandmeid kogub?
  1. Astri kogub isikuandmeid, kui kasutaja (käesolevate privaatsustingimuste mõttes on kasutaja nii Veebipoe kasutaja kui ka Keskuse külastaja):
   1. registreerib endale Astri ID konto (edaspidi konto);
   2. täiendab konto andmeid;
   3. teeb otsinguid ja valib kaupu;
   4. sooritab ostu ja tellib kaupa;
   5. osaleb kampaaniates (näiteks Keskustes korraldatavad kupongikampaaniad);
   6. osaleb lojaalsusprogrammis;
   7. esitab andmeid Astri Grupi klienditoe kaudu.
  2. Astri kogub kõigi Veebilehe külastajate (sh mitte kasutajad) kohta veebiküpsiseid.
 3. Mis on isikuandmete töötlemise eesmärgid?
  1. Astri töötleb kasutaja eesnime, telefoninumbrit, aadressi (kui Te valite kohaletoimetamise kulleri vahendusel) ja e-posti aadressi eelkõige kaupade müümiseks ja kohale toimetamiseks ehk lepingu ettevalmistamiseks, sõlmimiseks ja täitmiseks, samuti võimalike lepingust tulenevate vaidluste lahendamiseks.
  2. Kui kasutaja on Astrile edastanud isikuandmed, saab kasutaja anda Astrile vabatahtlikult lisaks õiguse edastada ka teavet Astri (sh Veebipoe ja erinevate Keskuste) toodete ja teenuste kohta (otseturunduspakkumised). Astri töötleb sel juhul kasutaja nõusolekul isikuandmeid pakkumiste tegemiseks, sealhulgas personaalsete pakkumiste tegemiseks. Vastava nõusoleku saab kasutaja anda registreerimisel või hiljem oma konto kaudu aadressil https://astri.ee/account/ (edaspidi oma konto kaudu). Paremate pakkumiste tegemise eesmärgil saab kasutaja kontole täiendava infona lisada oma soo, eelistatud ostukohad, lemmiktooted, isikukoodi jne. Otseturunduspakkumiste tegemiseks nõusoleku andmine on vabatahtlik ja kasutajal on õigus nõusolek igal hetkel oma konto kaudu tagasi võtta. See tähendab, et töötlemine lõpetatakse alates nõusoleku tagasivõtmisest.
  3. Astri võib isikuandmeid töödelda ka muul juhul nõusoleku alusel (näiteks lojaalsusprogrammis või kampaaniates osalemiseks), sel juhul täpsustatakse töötlemise eesmärk nõusoleku kogumise käigus. Iga töötlemiseks antud nõusolek on vabatahtlik ja seda on võimalik igal hetkel tagasi võtta. See tähendab, et töötlemine lõpetatakse alates nõusoleku tagasivõtmisest.
  4. Astri töötleb isikuandmeid õigusaktidest tulenevate kohustuste täitmiseks. Kohustused tulenevad peamiselt Euroopa Liidu isikuandmete kaitse üldmäärusest, isikuandmete kaitse seadusest, võlaõigusseadusest ja teistest kohalduvatest õigusaktidest. Näiteks töötleb Astri õigusaktidest tulenevate kohustustega seoses kasutaja ostude andmeid, muu hulgas on see vajalik raamatupidamisekohustuse täitmiseks.
  5. Astri töötleb isikuandmeid tulenevalt Astri õigustatud huvist, sealhulgas nii äritegevuse huvides kui ka turvalisuse (pettuste avastamine ja ennetamine) huvides. Näiteks on Astril õigustatud huvi säilitada kasutaja andmed lepingust tulenevate nõuete aegumistähtaja jooksul oma õiguste kaitsmise eesmärgil. Samuti võib Astri töödelda õigustatud huvist tulenevalt tarbijakäitumise andmeid. Astri kogub andmeid kasutaja eelistatud makseviiside, pakiautomaatide ja postiaadresside, vaadatud poodide, toodete ja pakkumiste ning otsingute, kampaanias osalemiste jms tarbijakäitumise kohta, et pakkuda kasutajale võimalikult mugavat ostukogemust ning personaalset teenindust. Igal sellisel juhul hindab Astri põhjalikult, kas tema huvid töötlemiseks kaaluvad üles kasutaja huvid ja õigused. Juhul, kui Astri leiab, et töötlemine on õigustatud, rakendab ta piisavaid meetmeid, et tagada kasutaja õiguste kaitse sealhulgas töötlemise õigluse, erapooletuse ja täpsuse osas.
 4. Kui kaua Astri isikuandmeid säilitab?
  1. Astril on õigusaktidest tulenevalt nii õigus kui ka kohustus kogutud isikuandmete säilitamiseks. Astri ei säilita isikuandmeid kauem kui see on vajalik kasutaja ees võetud või õigusaktidest tulenevate Astri kohustuste täitmiseks või Astri õigusnõuete esitamiseks või kaitsmiseks, välja arvatud kui kasutaja on andnud andmete pikemaks säilitamiseks ja töötlemiseks vastava nõusoleku.
  2. Kasutaja konto ja ostudega seotud andmeid säilitab Astri üldjuhul konto aktiivsena püsimise ajal ning kolm aastat ja kolm kuud peale konto kustutamist. Kui Astril on alust arvata, et kasutaja on rikkunud Astri ees võetud kohustusi tahtlikult, võib Astri kasutaja andmeid säilitada 10 aastat ja kolm kuud peale konto kustutamist. Taotluse konto kustutamiseks saate esitada Veebipoes oma konto kaudu.
  3. Astri säilitab Teie konto 5 aasta jooksul viimase ostu sooritamisest (aktiivne konto), välja arvatud, kui te olete ise selgelt avaldanud soovi konto kustutamiseks. Kui Te ei ole 5 aasta jooksul ühtegi ostu sooritanud, saadab Astri Teile järelepärimise konto aktiivsuse kontrollimiseks. Kui Te järelepärimisele selles määratud tähtaja jooksul ei vasta, eeldab Astri, et Teie konto on mitteaktiivne ning Astri võib Teie konto kustutada.
  4. Astri säilitab raamatupidamise algdokumente, sh nendes sisalduvaid isikuandmeid, seitse aastat alates selle majandusaasta lõpust, kui majandustehing algdokumendi alusel raamatupidamisregistris kirjendati.
  5. Kui soovite täiendavat infot Teie andmete säilitamise osas, esitage selleks taotlus oma konto kaudu.
 5. Kellele Astri isikuandmeid edastab?
  1. Astri edastab isikuandmeid sellises ulatuses ja vormis, mis on vajalik privaatsustingimustes loetletud eesmärkide täitmiseks. Astri võib isikuandmeid edastada isikutele, kellega Te kaupu ostes sõlmite müügilepingu, sel juhul võivad selle isiku poolt andmete töötlemisele kohalduda ka vastava müüja privaatsustingimused. Astri võib edastada isikuandmeid volitatud töötlejatele, kellel on andmetele ligipääsu vaja Astrile teenuste osutamiseks. Andmete avaldamine toimub selleks, et Astri saaks täita kasutajaga sõlmitud lepinguid (tellimusi).
  2. Astri tagab üldjuhul andmete töötlemise ja säilitamise Euroopa Liidu territooriumil, välja arvatud kasutaja e-posti aadressi, mille osas kasutaja on andnud nõusoleku otseturunduspakkumiste saatmiseks. Astri võib kasutada ka volitatud töötlejaid, kelle serverid asuvad väljaspool Euroopa Liitu. Astri tagab seejuures Teie isikuandmete igakülgse turvalisuse, lähtudes muuhulgas EU-US privaatsuskilbi raamkokkuleppest (Privacy Shield Framework) või rakendades muid õigusaktidega nõutavaid andmete kaitsemeetmeid.
  3. Astri avaldab isikuandmeid ka juhul, kui Astril on selleks õigusaktidest tulenevalt kohustus. Selline kohustus andmete avaldamiseks võib tekkida näiteks ametiasutuste seaduslikul nõudmisel.
 6. Millised on kasutaja õigused seoses tema isikuandmete töötlemisega?
  1. Astri töötleb isikuandmeid tasakaalus kasutaja õiguste ja vabadustega ning kooskõlas kehtivate õigusaktidega.
  2. Kasutajal on õigus saada teavet kogutud isikuandmete liikide ja allikate kohta, samuti nende kasutamise eesmärkide kohta. Kasutajal on võimalik tutvuda kogutud andmetega Veebipoes oma konto lehel. Kasutajal on õigus saada koopiaid ja väljavõtteid Astri töödeldavatest isikuandmetest. Kasutajal on õigus nõuda isikuandmete ülekandmist, seal hulgas isikuandmete teisele vastutavale töötlejale ülekandmist. Nõutud andmed edastatakse eposti teel masinloetava failina.
  3. Kui andmed on ebaõiged või ebatäpsed, on kasutajal õigus nõuda andmete täiendamist või parandamist.
  4. Kasutajal on õigus nõuda isikuandmete kustutamist. Kasutaja andmeid ei kustutata ja töötlemist ei lõpetata, kui see oleks vastuolus isikuandmete töötlemise kohustusega või esineb muu alus töötlemise jätkamiseks. Isikuandmete töötlemise lõpetamine võib takistada teenuse osutamist. Eelkõige on kasutajal õigus nõuda isikuandmete töötlemise lõpetamist ja andmete kustutamist, kui:
   • isikuandmeid ei ole enam vaja sellel eesmärgil, milleks Astri neid töötles;
   • kasutaja võtab tagasi töötlemiseks antud nõusoleku ning puudub muu õiguslik alus isikuandmete töötlemiseks;
   • kasutaja esitab vastuväite isikuandmete töötlemise suhtes ja töötlemiseks pole ülekaalukaid õiguspäraseid põhjuseid;
   • isikuandmeid on töödeldud ebaseaduslikult;
   • isikuandmed tuleb kustutada, et täita juriidilist kohustust.
  5. Palun edastage kõik isikuandmete töötlemist puudutavad küsimused ja nõuded oma konto kaudu. Kui Teil ei ole Veebipoe kontot või te ei saa seda mingil põhjusel kasutada (näiteks ei ole võimalik sisse logida), siis saate Astriga ühendust võtta e-posti aadressil info@astri.ee. Esitatud küsimustele ja nõuetele vastab Astri hiljemalt ühe kuu jooksul. Vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel.
  6. Kui kasutaja on seisukohal, et Astri on kasutaja õigusi rikkunud ja vaidlust ei ole olnud võimalik lahendada läbirääkimiste teel, on kasutajal õigus pöörduda Andmekaitse Inspektsiooni või pädeva kohtu poole.

Astri jätab endale õiguse teha privaatsustingimustes muudatusi. Tingimusi muudetakse eelkõige (kuid mitte ainult) andmekaitsega seotud õigusaktide järgimiseks. Muudatused avaldatakse Veebipoes. Tehingule kohaldatakse tehingu toimumise ajal kehtinud tingimusi.

Käesolevad privaatsustingimused on avaldatud 25.05.2018 seisuga.